Statutes & bylaws

The statues and bylaws for Danish Society for Neuroscience.

LOVE vedtaget 22. maj 1984, revideret november 2011

§1. Selskabets navn er “Dansk Selskab for Neurovidenskab” (DSfN).

§2. Selskabets formål er at fremme grundforskning i neurovidenskaberne. Dette søges opfyldt gennem møder, symposier og uddannelsesaktiviteter.

§3. Som medlem optages med bestyrelsens samtykke forskere foreslået af mindst 2 medlemmer.

§4. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang årligt, ordentligvis i forbindelse med et videnskabeligt møde. Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelse til hvert enkelt medlem mindst 5 uger forud. Ved denne lejlighed indkaldes forslag til dagsorden og kandidater til ledige poster i bestyrelse, udvalg og blandt revisorer.

 • Stk. 2. Mindst 2 uger før generalforsamlingen udsendes til hvert enkelt medlem den endelige dagsorden, indeholdende de sager, om hvilke generalforsamlingen skal træffe beslutning, og navnene på de kandidater, der er foreslået til ledige poster i bestyrelsen og blandt revisorerne.
 • Stk. 3. Dagsordenen inderholder fast punkterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Evt. beretninger fra udvalg og repræsentanter i kollegiale og officielle organer. Godkendelse af regnskab og budget, og fastsættelse af nyt kontingent. Behandling af sager, om hvilke, der skal træffes beslutning. Valg af bestyrelse og revisor(er). Eventuielle andre sager.
 • Stk. 4 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed efter håndsoprækning eller ved skriftlig hemmelig afstemning, såfremt nogen ønsker dette. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Beslutninger er gyldige, når de er truffet.
 • Stk. 5. Beslutning kan ikke træffes om sager eller kandidater der ikke er optaget på dagsordenen. Forslag til forretningsordenen, fx. om skriftlig afstemning eller debatters afkortning eller afslutning, besluttes do straks.
 • Stk. 6. Bestyrelsen skal ved indvarslingen af generalforsamlingen opfordre medlemmerne til ved deres kandidatopstilling og stemmeafgivelse at tage hensyn til den faglige og geografiske fordeling af bestyrelsespkadserne.
 • Stk. 7. Generalforsamlingen kan beslytte at nedsætte kontingentet for særlige kategorier af medlemmer.
 • Stk. 8. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles ved skriftlig meddelse til hvert medlem mindst 5 uger forud. Den ekstraordinære generalforsamling har følgende punkter. Valg af dirigent Behandling af den eller de sag(er), hvor der skal beslutning og hvorom den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt.
 • Stk. 9. Forretningsordenen ved en ekstraordinær generalforsamling er som §4, stk. 4 og 5. Forslag, som forkastes ved en ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst genbehandles på førstkommende ordinære generalforsamling.

§5. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der leder selskabets anliggender, repræsenterer det udadtil og varetager dets interesser.

 • Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer samt helst kommende formand, se dog stk. 3 Man kan højst besætte formandsposten i op til 4 år i træk. Hvis man besætter posten som kasserer eller sekretær i mere end 4 år, tilstæbes det at overdragelse af funktionen finder sted i løbet af den sidste valgperiode.
 • Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, idet genvalg dog kan finde sted op til 2 gange. Et tidligere bestyrelsesmedlem kan efter mindst 5 år udernfor bestyrelsen dog genindvælges. Hvert år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 • Stk. 4. Bestyrelsen udpeger selskabets repræsentanter i kollegiale og officielle organer i ind- og udland og drager omsorg for, at oplysninger om selskabets virke og beslutninger tilflyder disse organer.
 • Stk. 5. Sekretæren fører og opbevarer referater af bestyrelsesmøder. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer inklusiver formanden er samlet. Uopsættelig beslutninger kan endvidere træffes, hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer skriftligt har tilkendegivet deres holdning. Ved stemmelighed er fromandens stemme afgørende.

§6. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen for 2 år, idet 1 revisor er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§7. Vedtægtsændringer, herunder selskabets ophør, kan kun besluttes ved urafstemning blandt medlemmerne og hvis flertallet af selskabet ordinære medlemmer stemmer for vedtægtsændringen eller selskabets ophør. Ved selskabsophør tilfalder selskabets eventuelle formue Danmarks Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom (eller tilsvarende offentlig organisation) til uddeling til dansk neuroforskning.

Selskabets oprindelige love er vedtaget ved Dansk Selskab for Neurovidenskabs stiftende generalforsamling 22. maj 1984 i Henrik Dam auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Ovenstående love er vedtaget ved urafstemning blandt selskabets medlemmer november 2011.